پست الکترونیکتماس با مانقشه سایتصفحه اصلیEnglishعربیورود اعضاsa1
 
۱۳۹۹ چهارشنبه ۳۰ مهر
اتحادیه مرکزی تعاونی های روستائی و کشاورزی ایران با در اختیار داشتن کارخانجات تولیدی مواد غذایی آیدا و صنایع تبدیلی مرکبات همچنین کشت صنعتهای جیرفت و شهید رجایی دزفول آمادگی خود را برای تامین انواع مرکبات ،صیفی جات ، مواد غذایی ، انواع حبوبات و نهاده های کشاورزی ،ماشین آلات کشاورزی اعلام می نماید
مناقصه عمومي يك مرحله اي حمل كود شيميايي پتروشيمي خراسان،عسلويه، كرمانشاه،شيراز و رازي
 آگهي منا قصه يك مرحله اي

 اتحاديه مركزي تعاوني هاي روستايي و كشاورزي در نظر دارد حمل وتخليه مقادير كود شيميايي از مبادي شرح جدول ذيل به اقصي نقاط كشور بصورت فله و كيسه 50 كيلوگرمي به پيمانكار واجد شرايط از طريق برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي واگذار نمايد متقاضيان ميتوانند براي دريافت اسناد و مدارك و شرايط با در دست داشتن معرفي نامه (كپي مجوز فعاليت ، آخرين آگهي تغييرات شركت و واريز مبلغ500،000 ريال به شماره حساب 17000377 بانك ملت شعبه فلسطين شمالي ) از تاريخ 99/7/8 لغايت پايان وقت اداري روز 99/7/13 به دفتر اتحاديه واقع در تهران خيابان فلسطين شمالي پايين تر از زرتشت شماره 514كد پستي 1415735691 و يا ادارات كل مديريت تعاوني روستايي استانها مراجعه نمايند شركت كنندگان مي بايست پاكت هاي پيشنهادي خود را تا تاريخ 99/7/16حضوري يا به صورت پست پيشتاز به دفتر اتحاديه در تهران تحويل نمايند جهت كسب اطلاع بيشتر با شماره تلفن88966532-021 تماس وحاصل فرمائيد .

 

رديف

مبدا حمل

مقدار (تن)

1

پتروشيمي خراسان

16،000

2

پتروشيمي عسلويه

60،000

3

پتروشيمي كرمانشاه

15،000

4

پتروشيمي شيراز

30،000

5

پتروشيمي رازي

18،000

 
 ********************************************************************************************
 مناقصه عمومي يك مرحله اي
 
  شرايط مناقصه حمل كود پتروشيمي خراسان:

 حمل مقدار حدود 16000 تن كود شيميايي فله يا كيسه اي به اقصي نقاط كشور

- مهلت دريافت اسناد مناقصه از روز سه شنبه 99/7/8 لغايت وقت اداري روز 99/7/13 مي باشد .

- تاريخ گشايش پيشنهادات روز يكشنبه 99/7/20 در ساعت 10 صبح در دفتر تهران  فلسطين شمالي پايين تر از زرتشت شماره 514 اتحاديه مركزي تعاونيهاي روستايي و كشاورزي ايران  تلفن 88966532 كد پستي1415735691

4- مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه : مبلغ 200،000،000ريال واريز به حساب شماره 17000377 نزد بانك ملت شعبه فلسطين شمالي مي باشد .

5- پيوستها شامل : برگ شرايط مناقصه و فرم پيشنهاد قيمت و آگهي مناقصه

 شركت كنندگان مي بايست رسيد بانكي تضمين شركت در مناقصه را در پاكت الف و فرم پيشنهاد قيمت و برگ شرايط مناقصه و اسناد و مدارك ثبتي شركت را مهر و امضاء ، در پاكت ب  بسته و ممهور شده به مهر شركت حمل و نقل متقاضي قرار دهند .

 مبلغ پايه حمل كود شيميايي از مبدآ پتروشيمي تا مقصد و انبارهاي اعلامي از سوي صاحب كالا نبايستي از نرخ مصوب شده انجمن صنفي شركتهاي حمل و نقل كه به تاييد اداره پايانه حمل و نقل رسيده بيشتر باشد .

8- شركت حمل و نقل حداكثر ظرف 24 ساعت پس از اعلام مقدار ومقاصد توسط صاحب كالا مي بايست نسبت به حمل كود اقدام نمايد .

 شركت حمل و نقل ميبايست توانايي حمل روزانه تا 500 تن كود را داشته باشد .

10  شركت حمل ونقل بايد داراي مجوزهاي لازم براي حمل كالا را دارا باشد .

11  تضامين لازم براي حسن انجام كار از شركت حمل و نقل اخذ مي شود .

12- اتحاديه مي تواند در پايان هر دو ماه پس از تاييد ارسال كود توسط مقصد نسبت به تسويه بارنامه هاي ارسالي با شركت حمل و نقل اقدام كند .

13-اتحاديه وجهي بجز مبلغ كرايه قيد شده در بارنامه را به شركت حمل و نقل  پرداخت نمي نمايد .

14- مدارك و اسناد ثبتي شركت پيوستي مي بايست معتبر و مدت زمان تصدي مديرعامل و هيئت مديره اعتبار داشته باشد .

15- اتحاديه در رد يا تاييد قبولي برنده مناقصه مختار است .

 

 

                               محل امضاء                                                                                          محل امضاء

                                 متقاضي                                                          اتحاديه مركزي تعاونيهاي روستايي و كشاورزي ايران

******************************************************************************************* 
شرايط مناقصه حمل كود پتروشيمي عسلويه:

1 – حمل مقدار حدود 60000 تن كود شيميايي فله يا كيسه اي به اقصي نقاط كشور

2 - مهلت دريافت اسناد مناقصه از روز سه شنبه 99/7/8 لغايت وقت اداري روز 99/7/13 مي باشد .

3 - تاريخ گشايش پيشنهادات روز يكشنبه 99/7/20 در ساعت 10 صبح در دفتر تهران – فلسطين شمالي پايين تر از زرتشت شماره 514 اتحاديه مركزي تعاونيهاي روستايي و كشاورزي ايران – تلفن 88966532 كد پستي1415735691

4- مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه : مبلغ 600،000،000 ريال واريز به حساب شماره 17000377 نزد بانك ملت شعبه فلسطين شمالي مي باشد .

5- پيوستها شامل : برگ شرايط مناقصه و فرم پيشنهاد قيمت و آگهي مناقصه

6 – شركت كنندگان مي بايست رسيد بانكي تضمين شركت در مناقصه را در پاكت الف و فرم پيشنهاد قيمت و برگ شرايط مناقصه و اسناد و مدارك ثبتي شركت ر ا مهر و امضاء ، در پاكت ب  بسته و ممهور شده به مهر شركت حمل و نقل متقاضي قرار دهند .

7 – مبلغ پايه حمل كود شيميايي از مبدآ پتروشيمي تا مقصد و انبارهاي اعلامي از سوي صاحب كالا نبايستي از نرخ مصوب شده انجمن صنفي شركتهاي حمل و نقل كه به تاييد اداره پايانه حمل و نقل رسيده بيشتر باشد .

8- شركت حمل و نقل حداكثر ظرف 24 ساعت پس از اعلام مقدار ومقاصد توسط صاحب كالا مي بايست نسبت به حمل كود اقدام نمايد .

9 – شركت حمل و نقل ميبايست توانايي حمل روزانه تا 500 تن كود را داشته باشد .

10 – شركت حمل ونقل بايد داراي مجوزهاي لازم براي حمل كالا را دارا باشد .

11 – تضامين لازم براي حسن انجام كار از شركت حمل و نقل اخذ مي شود .

12- اتحاديه مي تواند در پايان هر دو ماه پس از تاييد ارسال كود توسط مقصد نسبت به تسويه بارنامه هاي ارسالي با شركت حمل و نقل اقدام كند .

13-اتحاديه وجهي بجز مبلغ كرايه قيد شده در بارنامه را به شركت حمل و نقل  پرداخت نمي نمايد .

14- مدارك و اسناد ثبتي شركت پيوستي مي بايست معتبر و مدت زمان تصدي مديرعامل و هيئت مديره اعتبار داشته باشد .

15- اتحاديه در رد يا تاييد قبولي برنده مناقصه مختار است .

 

                            محل امضاء                                                                                                       محل امضاء

                              متقاضي                                                                    اتحاديه مركزي تعاونيهاي روستايي و كشاورزي ايران

 
*****************************************************************************************
شرايط مناقصه حمل كود پتروشيمي كرمانشاه :

1 – حمل مقدار حدود 15000 تن كود شيميايي فله يا كيسه اي به اقصي نقاط كشور

2 - مهلت دريافت اسناد مناقصه از روز سه شنبه 99/7/8 لغايت وقت اداري روز 99/7/13 مي باشد .

3 - تاريخ گشايش پيشنهادات روز يكشنبه 99/7/20 در ساعت 10 صبح در دفتر تهران – فلسطين شمالي پايين تر از زرتشت شماره 514 اتحاديه مركزي تعاونيهاي روستايي و كشاورزي ايران – تلفن 88966532 كد پستي1415735691

4- مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه : مبلغ200،000،000 ريال واريز به حساب شماره  17000377 بانك ملت شعبه فلسطين  شمالي مي باشد .

5- پيوستها شامل : برگ شرايط مناقصه و فرم پيشنهاد قيمت و آگهي مناقصه

6 – شركت كنندگان مي بايست رسيد بانكي تضمين شركت را در مناقصه در پاكت الف و فرم پيشنهاد قيمت و برگ شرايط مناقصه و اسناد و مدارك ثبتي شركت ر ا مهر و امضاء ، در پاكت ب  بسته و ممهور شده به مهر شركت حمل و نقل متقاضي قرار دهند .

7 – مبلغ پايه حمل كود شيميايي از مبدآ پتروشيمي تا مقصد و انبارهاي اعلامي از سوي صاحب كالا نبايستي از نرخ مصوب شده انجمن صنفي شركتهاي حمل و نقل كه به تاييد اداره پايانه حمل و نقل رسيده بيشتر باشد .

8- شركت حمل و نقل حداكثر ظرف 24 ساعت پس از اعلام مقدار ومقاصد توسط صاحب كالا مي بايست نسبت به حمل كود اقدام نمايد .

9 – شركت حمل و نقل ميبايست توانايي حمل روزانه تا 500 تن كود را داشته باشد .

10 – شركت حمل ونقل بايد داراي مجوزهاي لازم براي حمل كالا را دارا باشد .

11 – تضامين لازم براي حسن انجام كار از شركت حمل و نقل اخذ مي شود .

12- اتحاديه مي تواند در پايان هر دو ماه پس از تاييد ارسال كود توسط مقصد نسبت به تسويه بارنامه هاي ارسالي با شركت حمل و نقل اقدام كند .

13-اتحاديه وجهي بجز مبلغ كرايه قيد شده در بارنامه را به شركت حمل و نقل  پرداخت نمي نمايد .

14- مدارك و اسناد ثبتي شركت پيوستي مي بايست معتبر و مدت زمان تصدي مديرعامل و هيئت مديره اعتبار داشته باشد .

15- اتحاديه در رد يا تاييد قبولي برنده مناقصه مختار است .

 

 

                                   محل امضاء                                                                                        محل امضاء

                                     متقاضي                                                    اتحاديه مركزي تعاوني روستايي و كشاورزي ايران

 
 *******************************************************************************************
 شرايط مناقصه حمل كود پتروشيمي شيراز:

1 – حمل مقدار حدود 30000 تن كود شيميايي فله يا كيسه اي به اقصي نقاط كشور

2 - مهلت دريافت اسناد مناقصه از روز سه شنبه 99/7/8 لغايت وقت اداري روز 99/7/13 مي باشد .

3 - تاريخ گشايش پيشنهادات روز يكشنبه 99/7/20 در ساعت 10 صبح در دفتر تهران – فلسطين شمالي پايين تر از زرتشت شماره 514 اتحاديه مركزي تعاونيهاي روستايي و كشاورزي ايران – تلفن 88966532 كد پستي1415735691

4- مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه : مبلغ 300،000،000 ريال واريز به حساب شماره 17000377  نزد بانك ملت شعبه فلسطين شمالي مي باشد .

5- پيوستها شامل : برگ شرايط مناقصه و فرم پيشنهاد قيمت و آگهي مناقصه

6 – شركت كنندگان مي بايست رسيد بانكي تضمين شركت در مناقصه را در پاكت الف و فرم پيشنهاد قيمت و برگ شرايط مناقصه و اسناد و مدارك ثبتي شركت را مهر و امضاء ، در پاكت ب  بسته و ممهور شده به مهر شركت حمل و نقل متقاضي قرار دهند .

7 – مبلغ پايه حمل كود شيميايي از مبدآ پتروشيمي تا مقصد و انبارهاي اعلامي از سوي صاحب كالا نبايستي از نرخ مصوب شده انجمن صنفي شركتهاي حمل و نقل كه به تاييد اداره پايانه حمل و نقل رسيده بيشتر باشد .

8- شركت حمل و نقل حداكثر ظرف 24 ساعت پس از اعلام مقدار ومقاصد توسط صاحب كالا مي بايست نسبت به حمل كود اقدام نمايد .

9 – شركت حمل و نقل ميبايست توانايي حمل روزانه تا 500 تن كود را داشته باشد .

10 – شركت حمل ونقل بايد داراي مجوزهاي لازم براي حمل كالا را دارا باشد .

11 – تضامين لازم براي حسن انجام كار از شركت حمل و نقل اخذ مي شود .

12- اتحاديه مي تواند در پايان هر دو ماه پس از تاييد ارسال كود توسط مقصد نسبت به تسويه بارنامه هاي ارسالي با شركت حمل و نقل اقدام كند .

13-اتحاديه وجهي بجز مبلغ كرايه قيد شده در بارنامه را به شركت حمل و نقل  پرداخت نمي نمايد .

14- مدارك و اسناد ثبتي شركت پيوستي مي بايست معتبر و مدت زمان تصدي مديرعامل و هيئت مديره اعتبار داشته باشد .

15- اتحاديه در رد يا تاييد قبولي برنده مناقصه مختار است .

 

                                            محل امضاء                                                                                                 محل امضاء

                                   متقاضي                                                               اتحاديه مركزي تعاونيهاي روستايي و كشاورزي ايران

 ***************************************************************************************

شرايط مناقصه حمل كود پتروشيمي رازي :

1 – حمل مقدار حدود 18000 تن كود شيميايي فله يا كيسه اي به اقصي نقاط كشور

2 - مهلت دريافت اسناد مناقصه از روز سه شنبه 99/7/8 لغايت وقت اداري روز 99/7/13 مي باشد .

3 - تاريخ گشايش پيشنهادات روز يكشنبه 99/7/20 در ساعت 10 صبح در دفتر تهران – فلسطين شمالي پايين تر از زرتشت شماره 514 اتحاديه مركزي تعاونيهاي روستايي و كشاورزي ايران – تلفن 88966532 كد پستي1415735691

4- مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه : مبلغ 200،000،000ريال واريز به حساب شماره 17000377  نزد بانك ملت شعبه فلسطين شمالي مي باشد .

5- پيوستها شامل : برگ شرايط مناقصه و فرم پيشنهاد قيمت و آگهي مناقصه

6 – شركت كنندگان مي بايست رسيد بانكي تضمين شركت در مناقصه را در پاكت الف و فرم پيشنهاد قيمت و برگ شرايط مناقصه به همراه اسناد و مدارك ثبتي شركت را مهر و امضاء شده ، در پاكت ب  بسته و ممهور به مهر شركت حمل و نقل متقاضي قرار دهند .

7 – مبلغ پايه حمل كود شيميايي از مبدآ پتروشيمي تا مقصد و انبارهاي اعلامي از سوي صاحب كالا نبايستي از نرخ مصوب شده انجمن صنفي شركتهاي حمل و نقل كه به تاييد اداره پايانه حمل و نقل رسيده بيشتر باشد .

8- شركت حمل و نقل حداكثر ظرف 24 ساعت پس از اعلام مقدار ومقاصد توسط صاحب كالا مي بايست نسبت به حمل كود اقدام نمايد .

9 – شركت حمل و نقل ميبايست توانايي حمل روزانه تا 500 تن كود را داشته باشد .

10 – شركت حمل ونقل بايد داراي مجوزهاي لازم براي حمل كالا را دارا باشد .

11 – تضامين لازم براي حسن انجام كار از شركت حمل و نقل اخذ مي شود .

12- اتحاديه مي تواند در پايان هر دو ماه پس از تاييد ارسال كود توسط مقصد نسبت به تسويه بارنامه هاي ارسالي با شركت حمل و نقل اقدام كند .

13-اتحاديه وجهي بجز مبلغ كرايه قيد شده در بارنامه را به شركت حمل و نقل  پرداخت نمي نمايد .

14- مدارك و اسناد ثبتي شركت پيوستي مي بايست معتبر و مدت زمان تصدي مديرعامل و هيئت مديره اعتبار داشته باشد .

15- اتحاديه در رد يا تاييد قبولي برنده مناقصه مختار است .

 

                              محل امضاء                                                                                                 محل امضاء

                                 متقاضي                                                           اتحاديه مركزي تعاونيهاي روستايي و كشاورزي ايران

 ********************************************************************************************
 
********************************************************************************************
 
 پيشنهاد قيمت :

اينجانب شركت --------- با شماره ثبت ---------- و شناسه ملي ----------------

واقع در استان ----------------

نرخ پيشنهادي حمل كود شيميايي از مبدا-------- به شرح ذيل اعلام مي دارم .

 

 

 

 

 

نظر كميسون معاملات اتحاديه :

 

 

 

 

                                                                                                                               

 

 

                                                                                                                             اتحاديه مركزي تعاونيهاي روستايي و كشاورزي ايران

 

 
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
-------سایت سازمان مرکزیطز
سازمان مرکزی
بیمه تکمیلیغل
بیمه
فروشگاه الکترونیکی12
فروشگاه
فروش ویژه کودآهنicon
کود آهن
اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی روستاییicon
اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی روستایی
شرکت تجارت الکترونیک مهر اتحاد-تاماico
شرکت تجارت الکترونیک مهر اتحاد-تاما
Powered by DorsaPortal